شرایط فروش

لیست قیمت نقدی

شرایط فروش :

۱-  تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

۲-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

۳- کلیه خودروها دارای گارانتی ۵ ساله و یا ۱۵۰٫۰۰۰ کیلومترتوسط شرکت جیلران موتور ( سهامی خاص ) می باشند.

۴- حق الزحمه عاملیت مجاز/نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

۵-متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی جیلران موتور (سهامی خاص) واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت  جیلران موتور هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

۶-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پیش از تحویل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.
۷- در شرایط پیش پرداخت چند مرحله ای نقدی، خریدار پرداخت مرحله اول را به صورت نقد و الباقی مراحل را به صورت چک در زمان ثبت نام ارائه می نماید.

۸- در صورت درخواست خریدار، خسارت انصراف از خرید و یا خسارت تأخیر احتمالی به مبلغ ۵۰ ریال در ازای هر یکصد هزار ریال مبلغ سپرده به صورت روز شمار محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد گردید.

** مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان تحویل خودرو توسط شرکت محاسبه و در صورت افزایش نرخ ، متقاضی متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن خواهد بود .

مدارک مورد نیاز

اشخاص حقیقی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
۱ اصل شناسنامه یک برگ
۲ اصل کارت ملی یک برگ
۳ اصل فیش واریز نقدی یک برگ شماره حساب های شرکت
۴ فرم درخواست خرید یک برگ دریافت فرم درخواست خرید
۵ آدرس محل سکونت با کدپستی

 

اشخاص حقوقی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
۱ ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی و یا کپی برابر اصل آن یک برگ
۲ معرفی نامه جهت درخواست خرید و تحویل خودرو و اسناد آن یک برگ
۳ اصل فیش واریز نقدی یک برگ شماره حساب های شرکت
۴ فرم درخواست خرید یک برگ دریافت فرم درخواست خرید
۵ آدرس محل سکونت با کدپستی

لیست قیمت اقساطی

شرایط فروش :

۱-  تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

۲-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

۳- کلیه خودروها دارای گارانتی ۵ ساله و یا ۱۵۰٫۰۰۰ کیلومترتوسط شرکت جیلران موتور ( سهامی خاص ) می باشند.

۴- حق الزحمه عاملیت مجاز/نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

۵-متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی جیلران موتور (سهامی خاص) واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت  جیلران موتور هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

۶-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و پیش از تحویل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.
۷- درشرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پیش از تحویل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

۸-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

۹- در شرایط پیش پرداخت چند مرحله ای اقساطی، خریدار پرداخت مرحله اول را به صورت نقد و الباقی مراحل را به صورت چک در زمان ثبت نام ارائه می نماید.

۱۰- در صورت درخواست خریدار، خسارت انصراف از خرید و یا خسارت تأخیر احتمالی به مبلغ ۵۰ ریال در ازای هر یکصد هزار ریال مبلغ سپرده به صورت روز شمار محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد گردید.

** مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان تحویل خودرو توسط شرکت محاسبه و در صورت افزایش نرخ ، متقاضی متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن خواهد بود .

مدارک مورد نیاز

اشخاص حقیقی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
۱ اصل شناسنامه یک برگ
۲ اصل کارت ملی یک برگ
۳ عکس ۴*۶ خریدار یک قطعه
۴ فرم تکمیل شده درخواست خرید اعتباری/ اقساطی خودرو یک برگ دریافت فرم درخواست خرید اعتباری/ اقساطی خودرو
۵ آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه کدپستی
۶ فرم تکمیل شده پرسشنامه اشخاص حقیقی یک برگ دریافت فرم پرسشنامه اشخاص حقیقی
۷ فرم تکمیل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو یک برگ دریافت فرم تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو
۸ فرم اظهارنامه شرایط خرید اعتباری/ اقساطی یک برگ دریافت فرم اظهارنامه شرایط خرید اعتباری/ اقساطی
۹ چکهای اقساط توضیحاتی در خصوص نوشتار چک
۱۰ فرم استعلام بانک(به همراه پرینت حساب ۳ ماهه با امضا و مهر شعبه) یک برگ دریافت فرم استعلام بانک
۱۱ ارائه رسید واریز وجه خودرو (فیش بانکی) یک برگ شماره حساب های شرکت
۱۲ ارائه اصل سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار یک برگ

 

اشخاص حقوقی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
۱ اصل و کپی برابر اصل از روزنامه رسمی یک برگ
۲ اصل و کپی برابر اصل اساسنامه شرکت یک برگ
۳ عکس ۴*۶ خریدار یک قطعه
۴ فرم تکمیل شده درخواست خرید اعتباری/ اقساطی خودرو یک برگ دریافت فرم درخواست خرید اعتباری/ اقساطی خودرو
۵ آدرس محل سکونت و محل اشتغال به همراه کدپستی
۶ فرم تکمیل شده پرسشنامه اشخاص حقوقی یک برگ
دریافت فرم پرسشنامه اشخاص حقوقی
۷ فرم تکمیل شده تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو یک برگ دریافت فرم تعهدنامه عدم فروش و انتقال خودرو
۸ فرم اظهارنامه شرایط خرید اعتباری/ اقساطی یک برگ دریافت فرم اظهارنامه شرایط خرید اعتباری/ اقساطی
۹ چکهای اقساط توضیحاتی در خصوص نوشتار چک
۱۰ فرم استعلام بانک(به همراه پرینت حساب ۳ ماهه با امضا و مهر شعبه) یک برگ دریافت فرم استعلام بانک
۱۱ ارائه رسید واریز وجه خودرو (فیش بانکی) یک برگ شماره حساب های شرکت
۱۲ ارائه اصل سند ملکی آزاد و شش دانگ به نام خریدار یک برگ
۱۳ فرم معرفی نامه توسط شرکت جهت تکمیل و تایید مدارک فروش و دریافت خودرو و اسناد
آن

 

ملاحظات :

در خصوص خرید اقساطی مبلغ مالیات ارزش افزوده به نرخ جاری و حاکم اعلام شده از سوی مقامات وزارت دارائی و امور اقتصادی درتاریخ تحویل خودرو و قبل از تحویل خودرو به علاوه مبلغ بیمه بدنه ۱ساله به نام شرکت تحویل دهنده، از سوی شرکت محاسبه و توسط خریدار نقداً در وجه شرکت پرداخت خواهد گردید.

لیست قیمت علی الحساب نقدی

شرایط فروش :

۱-  تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

۲-  هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت می باشد.

۳- کلیه خودروها دارای گارانتی ۵ ساله و یا ۱۵۰٫۰۰۰ کیلومتر توسط شرکت جیلران موتور (سهامی خاص ) می باشند.

۴- حق الزحمه عاملیت مجاز/نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

۵-متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت جیلران موتور (سهامی خاص) واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت  جیلران موتور هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

۶-  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به نرخ زمان تحویل خودرو به عهده خریدار میباشد و پیش از تحویل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

۷- مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان تحویل خودرو توسط شرکت محاسبه و در صورت افزایش نرخ ، متقاضی متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن با اعداد مندرج در جدول فوق نیز خواهد بود .

۸ -درشرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه یکساله به عهده خریدار میباشد که پیش از تحویل خودرو، نقدا دریافت خواهد شد.

۹-در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

۱۰- در شرایط پیش پرداخت چند مرحله ای فروش نقدی /اقساطی  ویا پیش فروش علی الحساب ، خریدار پرداخت مرحله اول را به صورت نقد و الباقی مراحل را به صورت چک در زمان ثبت نام ارائه می نماید.

۱۱- در صورت درخواست خریدار فروش نقدی و یا اقساطی و پس از تائید شرکت ، خسارت انصراف از خرید و یا خسارت تأخیر احتمالی به مبلغ ۵۰ ریال در ازای هر یکصد هزار ریال مبلغ سپرده خریدار نزد شرکت به صورت روز شمار محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد گردید.

۱۲-در شرایط پیش فروش علی الحساب با تعهد تحویل ۱۲۰ روزه ، پیش پرداخت نقدی در یک و یا چند مرحله به میزان اعلامی در جدول فوق و الباقی قیمت قطعی خودرو براساس قیمت و شرایط جاری فروش همان خودرو در زمان تحویل ، خواهد بود .

۱۳- در شرایط پیش فروش علی الحساب با تعهد تحویل ۱۲۰ روزه ، سود مشارکت و خسارت انصراف از خرید به مبلغ ۷۰ ریال در ازای هر یکصد هزار ریال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گردید .

۱۴-در شرایط پیش فروش علی الحساب با تعهد تحویل ۱۲۰ روزه ، در صورت درخواست خریدار و پس از تائید شرکت ، خسارت تاخیر احتمالی به مبلغ ۱۵ ریال در ازای هریکصد هزار ریال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت مازاد بر سود مشارکت ۷۰ ریال به صورت  روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

** مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ مصوب ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان تحویل خودرو توسط شرکت محاسبه و در صورت افزایش نرخ ، متقاضی متعهد به پرداخت نقدی مابه التفاوت آن خواهد بود .

مدارک مورد نیاز

اشخاص حقیقی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
۱ اصل شناسنامه یک برگ
۲ اصل کارت ملی یک برگ
۳ اصل فیش واریز نقدی یک برگ شماره حساب های شرکت
۴ فرم درخواست خرید یک برگ دریافت فرم درخواست خرید
۵ آدرس محل سکونت با کدپستی

 

اشخاص حقوقی
ردیف مدرک تعداد توضیحات
۱ ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی و یا کپی برابر اصل آن یک برگ
۲ معرفی نامه جهت درخواست خرید و تحویل خودرو و اسناد آن یک برگ
۳ اصل فیش واریز نقدی یک برگ شماره حساب های شرکت
۴ فرم درخواست خرید یک برگ دریافت فرم درخواست خرید
۵ آدرس محل سکونت با کدپستی
geelran.com